Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten tecknasmart.se, som tillhandahålls av Kvarna AB, 556930-8892, nedan benämnt ”TecknaSmart”. Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör TecknaSmart, dess underleverantörer och licensgivare, eller angivna försäkringsbolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från TecknaSmart utan skriftlig tillstånd från TecknaSmart. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen tillgängliggörs av försäkringsbolag och andra relevanta källor. TecknaSmart har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet.

TecknaSmart kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

Begränsat ansvar

TecknaSmart företräder inte på något sätt försäkringsbolagen eller någon annan part mot användaren eller vice versa. TecknaSmart presenterar endast, på användarens begäran, de försäkringsbolag som passar användaren bäst. I de fall användaren begär att teckna avtal med ett försäkringsbolag vidarebefordrar TecknaSmart begäran efter konsumentens tillåtelse.

Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen på webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. TecknaSmart ansvarar inte för någon form av skada eller förlust på grund av användarens mellanhavanden med någon av de försäkringsbolag som listas hos TecknaSmart.

TecknaSmart ansvarar inte heller för skador som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig.

I de fall TecknaSmart hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och TecknaSmart frånsäger sig allt ansvar för den.

Hanteringen av personuppgifter

TecknaSmart följer de regler som enligt personuppgiftslagen (PuL) avser att värna om användarens integritet.

De personuppgifter som användaren lämnar till TecknaSmart - såsom namn, personnummer, adress och anläggningsinformation - kan komma att behandlas både manuellt och maskinellt. Personuppgifterna behandlas för att användarens begäran om att teckna avtal med ett försäkringsbolag ska kunna genomföras samt för utveckling av affärsverksamheten. TecknaSmart får utlämna användarens personuppgifter till försäkringsbolag eller underleverantör för att kunna uppfylla användarens begäran om information eller att teckna försäkring.

TecknaSmart är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter och användaren har enligt PuL rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Användaren kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Användare som begär information eller rättelse ska göra det skriftligen till TecknaSmart.

I de fall TecknaSmart webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbplatser frånsäger sig TecknaSmart allt ansvar för innehållet och för åtgärder som webbplatsernas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda TecknaSmarts webbplats.

Ändrade villkor

TecknaSmart förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.