Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara

Om försäkringsdistribution

Alla de försäkringar som förmedlas genom TecknaSmart omfattas och berörs av Lagen om försäkringsdistribution (2018:1219), Förordningen om försäkringsdistribution (2018:1231) liksom Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Tillstånd och tillsyn

TecknaSmart AB levererar information gällande försäkringar som är utgivna av aktörer vilka är registrerade försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och faller under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen kan vidare på begäran upplysa dig som konsument gällande huruvida en anställd har rätt att distribuera försäkringar, liksom huruvida denna är inskränkt på något vis eller begränsad till vissa typer av försäkringar. Utöver detta så följer TecknaSmarts marknadsföring gällande svensk lagstiftning, står under tillsyn av Konsumentverket och ämnar bedrivas i enlighet med god marknadsföringssed.

För mer information gällande TecknaSmarts tillstånd och under vilken tillsyn företaget faller bör

Bolagsverket kontaktas
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

För vidare information gällande tillsyn liksom information om och kontroll av TecknaSmarts behörighet att förmedla försäkringar kan

Finansinspektionen kontaktas
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Uppsägning av befintligt försäkringsavtal

Den som tecknar en ny försäkring genom TecknaSmart bör säga upp sin existerande försäkring. TecknaSmart kan ännu inte sköta denna processen åt kunden, men kan däremot kontaktas för rådgivning och vägledning. Därmed behöver den som tecknar en ny försäkring via TecknaSmart manuellt säga upp sin befintliga försäkring. I regel så gäller en försäkring under den tidsperiod som finns angiven på försäkringsbrevet från ditt nuvarande försäkringsbolag. Du är fri att säga upp din befintliga försäkring vid försäkringsavtalets slut. Om ditt försäkringsbehov skulle upphöra, eller något liknande inträffar, så har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Kvalificerat ägarinnehav

TecknaSmart verkar för en objektiv jämförelse av försäkringar. TecknaSmart AB saknar därtill ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Utöver detta så har inte heller något försäkringsföretag eller moderbolag ett kvalificerat ägarinnehav i TecknaSmart AB.

Samarbetsbolag

TecknaSmart distribuerar försäkringar från flera olika utvalda försäkringsbolag och försäkringsvarumärken. TecknaSmart företräder de följande försäkringsföretagen i deras kontakt med slutkonsument:

  • Agria Djurförsäkring AB (516401-8003)
  • Folksam ömsesidig sakförsäkring (502006-1619)
  • Dina Försäkring AB (516401-8029)
  • Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt (545000-7165)
  • Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (516403-8662)
  • If Skadeförsäkringar AB (516401-8102)
  • Svedea AB (556786-1678)
  • ICA Försäkring AB (556966-2975)

Tvister

Alla avtalsvillkor som erbjuds av TecknaSmart lyder och faller under relevant svensk lagstiftning. Om kunden ber att kommunicera med TecknaSmart på annat språk än svenska skall det hållas i åtanke att de svenska riktlinjer som anges inom TecknaSmarts villkor anses vara den korrekta konsumentinformationen. I händelse av potentiell tvist mellan kund och TecknaSmart står en kund fri att kostnadsfritt kontakta Allmänna Reklamationsnämnden och få deras hjälp att pröva tvisten. Tvisten kan likaså prövas av allmän domstol. I detta fall så kommer gällande svensk lagstiftning att diktera att tvisten i första hand prövas av en tingsrätt. Vidare så kan konsumenter få vägledning vid en eventuell tvist av organisation såsom Konsumentverket, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Hallå Konsument liksom kommunal konsumentvägledning.

Klagomål

Om en användare av TecknaSmarts tjänster har klagomål så finns möjligheten att inkomma med dessa till TecknaSmart. På så vis kan vi fortsätta att utveckla våra tjänster för att bättre passa de behov och önskemål användare av dem har. Meddela TecknaSmart för att informera om ditt klagomål och få ditt ärende kostnadsfritt prövat via mail: hej@tecknasmart.se, eller via post enligt den adress som finns återgiven under Kontaktinformation. Handläggningstiden för ett klagomål-ärende ämnas inte överstiga två veckor, och därefter kommer ett beslut att skickas ut. Om du känner dig missnöjd med det beslut som nås är du fri att begära en vidare prövning av ärendet. Ärendet kommer i detta fall att eskaleras till en klagomålskommitté inom TecknaSmart, vilken kommer att lämna ett slutgiltigt beslut gällande frågan inom två veckor.

Ersättning

TecknaSmart är en plattform som är kostnadsfri att använda. Genom att användare inte behöver betala några avgifter direkt till TecknaSmart för att jämföra försäkringar så minskar detta barriärerna för att konsumenter ska kunna navigera sig inom försäkringssektorn. Snarare än att ta betalt av alla de som vill jämföra försäkringar så får TecknaSmart som ett företag en ersättning från det förmedlingsföretag kunden väljer att teckna en försäkring hos. Den form och omfattning som denna ersättning tar varierar beroende på försäkringsbolag, typ av försäkringsprodukt, liksom eventuellt andra faktorer - såsom exempelvis den förväntade totala premien, den första årspremiens omfattning, eller försäkringsproduktens grad av komplexitet.

TecknaSmart nyttjar flera olika kostnadsupplägg, för att kunna skapa flexibilitet för att samarbeta med många olika försäkringsbolag. Dessa olika ersättningsmodeller anges härpå. TecknaSmart kan, efter att en besökare tecknar försäkring med ett företag genom TecknaSmart-plattformen, erhålla i snitt tjugofem procent av den första årspremien i ersättning. Om inte, kan TecknaSmart istället erhålla en fast ersättning, i form av femhundra kronor per tecknad försäkring. Försäkringsbolag kan även välja att ersätta TecknaSmart genom en hybridplan, där TecknaSmart erhåller två procent av den årliga försäkringspremien per år under kundens försäkringsperiod, liksom tio procent av årspremien den första året samt hundra kronor per tecknad försäkring genom TecknaSmart. Det går även att välja en löpande ersättningsmodell där TecknaSmart erhåller fem procent av årspremien varje år under försäkringsperioden. Försäkringsförmedlare hos TecknaEl kan erhålla ersättning likbördig med fem procent av årspremien det första året i en kostnad som inte tas ut direkt mot försäkringsbolaget och kund, utan hanteras internt av TecknaSmart.

Dessa ersättningsupplägg har olika för- och nackdelar, och försäkringsbolags val av ersättningsalternativ har ingen bäring på hur TecknaSmart presenterar de olika försäkringarna. I syfte att minska kapitalbindning och eliminera komplexitet är TecknaSmarts standardersättningsupplägg tjugofem procent av den första årspremien det första året. TecknaSmart diskriminerar aldrig mellan de olika försäkringsföretag som är anslutna till TecknaSmart, och verkar för en objektiv och opartisk jämförelse av försäkringar. Om kund avslutar försäkringen inom 14 dagar från tecknande erhåller TecknaSmart i merparten av fallen ingen provision för den förmedlade försäkringen. Detta kan variera beroende på den exakta försäkringsprodukten och valet av provisionssats.

Ansvarsförsäkring

TecknaSmart Sverige AB (org.nr. 559171-8522) har en ansvarsförsäkring med generalagenten Bridge Underwriting AB (org.nr. 559136-4277). Adress: 7A, VASAGATAN 7, 111 20 Stockholm. Krav som är riktade gentemot TecknaSmart kan bli riktade direkt till försäkringsgivaren Bridge Underwriting AB i de fall då ersättning ej har utgått från TecknaSmart. Det försäkringsbelopp Bridge Underwriting AB offererat är €1 250 600 per skada och €1 875 900 per år. Denna försäkring uppfyller kraven som ställs upp i Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.