Jämför alla försäkringsbolag
Kostnadsfritt
Spara

Om försäkringsdistribution

Alla de försäkringar som förmedlas genom TecknaSmart omfattas och berörs av Lagen om försäkringsdistribution (2018:1219), Förordningen om försäkringsdistribution (2018:1231) liksom Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Tillstånd och tillsyn

TecknaSmart AB levererar information gällande försäkringar som är utgivna av aktörer vilka är registrerade försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och faller under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen kan vidare på begäran upplysa dig som konsument gällande huruvida en anställd har rätt att distribuera försäkringar, liksom huruvida denna är inskränkt på något vis eller begränsad till vissa typer av försäkringar. Utöver detta så följer TecknaSmarts marknadsföring gällande svensk lagstiftning, står under tillsyn av Konsumentverket och ämnar bedrivas i enlighet med god marknadsföringssed.

För mer information gällande TecknaSmarts tillstånd och under vilken tillsyn företaget faller bör

Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

För vidare information gällande tillsyn liksom information om och kontroll av TecknaSmartsbehörighet att förmedla försäkringar kan

Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Tel: 08-408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Uppsägning av befintligt försäkringsavtal

Den som tecknar en ny försäkring genom TecknaSmart bör säga upp sin existerande försäkring. TecknaSmart kan ännu inte sköta denna processen åt kunden, men kan däremot kontaktas för rådgivning och vägledning. Därmed behöver den som tecknar en ny försäkring via TecknaSmart manuellt säga upp sin befintliga försäkring. I regel så gäller en försäkring under den tidsperiod som finns angiven på försäkringsbrevet från ditt nuvarande försäkringsbolag. Du är fri att säga upp din befintliga försäkring vid försäkringsavtalets slut. Om ditt försäkringsbehov skulle upphöra, eller något liknande inträffar, så har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Kvalificerat ägarinnehav

TecknaSmart verkar för en objektiv jämförelse av försäkringar. TecknaSmart AB saknar därtill ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Utöver detta så har inte heller något försäkringsföretag eller moderbolag ett kvalificerat ägarinnehav i TecknaSmart AB.

Samarbetsbolag

TecknaSmart distribuerar försäkringar från flera olika utvalda försäkringsbolag och försäkringsvarumärken. TecknaSmart erbjuder flera olika samarbetsformer, och kan ta formen av affiliatesamarbete, vidarebefodran av kunder liksom mer omfattande samarbeten där TecknaSmart kan företräda försäkringsföretagen i deras kontakt med slutkonsument. För en uttömmande lista över de företag som TecknaSmart samarbetar med ombeds ni kontakta TecknaSmarts kundtjänst.

Tvister

Alla avtalsvillkor som erbjuds av TecknaSmart lyder och faller under relevant svensk lagstiftning. Om kunden ber att kommunicera med TecknaSmart på annat språk än svenska skall det hållas i åtanke att de svenska riktlinjer som anges inom TecknaSmarts villkor anses vara den korrekta konsumentinformationen. I händelse av potentiell tvist mellan kund och TecknaSmart står en kund fri att kostnadsfritt kontakta Allmänna Reklamationsnämnden och få deras hjälp att pröva tvisten. Tvisten kan likaså prövas av allmän domstol. I detta fall så kommer gällande svensk lagstiftning att diktera att tvisten i första hand prövas av en tingsrätt. Vidare så kan konsumenter få vägledning vid en eventuell tvist av organisation såsom Konsumentverket, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Hallå Konsument liksom kommunal konsumentvägledning.

Klagomål

Om en användare av TecknaSmarts tjänster har klagomål så finns möjligheten att inkomma med dessa till TecknaSmart. På så vis kan vi fortsätta att utveckla våra tjänster för att bättre passa de behov och önskemål användare av dem har. Meddela TecknaSmart för att informera om ditt klagomål och få ditt ärende kostnadsfritt prövat via mail: info@tecknasmart.se, eller via post enligt den adress som finns återgiven under Kontaktinformation. Handläggningstiden för ett klagomål-ärende ämnas inte överstiga två veckor, och därefter kommer ett beslut att skickas ut. Om du känner dig missnöjd med det beslut som nås är du fri att begära en vidare prövning av ärendet. Ärendet kommer i detta fall att eskaleras till en klagomålskommitté inom TecknaSmart, vilken kommer att lämna ett slutgiltigt beslut gällande frågan inom två veckor.

Ersättning

TecknaSmart är en plattform som är kostnadsfri att använda. Genom att användare inte behöver betala några avgifter direkt till TecknaSmart för att jämföra försäkringar så minskar detta barriärerna för att konsumenter ska kunna navigera sig inom försäkringssektorn. Snarare än att ta betalt av alla de som vill jämföra försäkringar så får TecknaSmart som ett företag en ersättning från det förmedlingsföretag kunden väljer att teckna en försäkring hos. Den form och omfattning som denna ersättning tar varierar beroende på försäkringsbolag, typ av försäkringsprodukt, liksom eventuellt andra faktorer - såsom exempelvis den förväntade totala premien, den första årspremiens omfattning, eller försäkringsproduktens grad av komplexitet.

Sökresultat på TecknaSmart

När man använder TecknaSmarts kostnadsfria sökfunktion för att jämföra försäkringar så bestämmer en konsumentorienterad sökalgoritm vilka resultat som kommer högst upp, liksom vilket resultat som TecknaSmart rekommenderar. När dessa sökresultat genereras så påverkar flera olika faktorer rankingen. Dessa innefattar exempelvis konsumenternas betygsättning på en särskilt försäkring eller försäkringsbolag i kombination med aktuellt pris, vilket utgör det betyg TecknaSmart har satt. Det senare innefattar likaså villkor tillsammans med försäkringspremien. Pris kan även påverka sökresultaten ytterligare, och kan vidare justera den ordning som TecknaSmart framställer resultaten i.

1